Блог

30 Jan

Преглед на основните изменения в ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.

Borislava Apostolova 0 2080

      Промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ЗЮЛНЦ/ са публикувани в ДВ бр.74 от 20 Септември 2016 г, а считано от 01.01.2018 г. влязоха в сила измененията му. От същата дата сдруженията и фондациите вече се вписват в Агенция по вписванията – Регистър на ЮЛНЦ, вместо в окръжния съд по седалището им, както беше досега. С измененията отпада задължителната регистрация в БУЛСТАТ, както и допълнителното вписване на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в специалния регистър към Министерство на правосъдието.

       Съгласно измененията, ЮЛНЦ следва да подаде заявление за пререгистрация към Агенция по вписванията, заедно с вписания в съда актуален устав или учредителен акт, заверен от съда по регистрация или от законния си представител. Вписването на ЮЛНЦ в регистъра към Агенция по вписванията ще става въз основа на подаденото заявление, заедно със заверения актуален устав или учредителен акт, и на удостоверение за актуално състояние, което ще бъде изпращано служебно от съда по регистрация до Агенция по вписванията в 3-дневен срок от поискването.

       Измененията предвиждат също както и при останалите регистрирани фирми в търговския регистър, заявленията за регистрация и вписване на промени да се подават и по електронен път с електронен подпис на ЮЛНЦ или изрично упълномощен адвокат, като в този случай дължимите държавни такси са в размер на 50 % от таксата, която се заплаща при подаване на документите на хартиен носител на място в агенцията.

      В регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще се вписват и задължителните годишен доклад за дейността и финансов отчет на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Срокът за подаване на документите е удължен и вече е до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

      Друго нововъведение е, че ако две поредни години сдружение, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не подаде отчетите си в законоустановените срокове и ред, по неговата партида в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще се вписва служебно „с временно спрян статут в обществена полза“.

      Според преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ всички заварени към датата на влизане в сила на този закон юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел запазват правоспособността си на юридически лица, съответно на клонове и статута си в частна или в обществена полза. Всички, обаче, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. , като държавна такса не се дължи.

     Друга група изменения в ЗЮЛНЦ са свързани със създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Членове на съвета е предвидено да бъдат представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, а негов председател ще е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнението на стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. ЗЮЛНЦ урежда в детайли дейността на Съвета, неговата организация и състав.

      За насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се предвижда ежегодно да се осигуряват и разходват средства от държавния бюджет. Оценката на проектите и предложения за разпределение на средствата ще се осъществява по критерии, условия, правила и процедури, приети от Съвета за развитие на гражданското общество, който от своя страна ще прави предложение на Министерски съвет.