Apostolova & Slavov Law partnership
За нас Услуги

Добре дошли на нашия уеб сайт

Борислава Апостолова Съдружник

Съдружник, родена в гр. Свищов, завършила гимназия в гр. Свищов (1994) и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (2000), магистърска степен по право (LL.M) в "Хумболд - Университет" в Берлин, Германия (2002), от 2004 до сега адвокат, практикува в областта на банково, вещно, търговско право, право на ЕС, в сферата на защита на личните данни и др.

Нейко Славов Съдружник

Съдружник, роден в Хавана, Куба. Завършил Пловдивската Английска гимназия (1994). и СУ “Свети Климент Охридски”, специалност “право” (1999). Работил като юристконсулт (1999 - 2002) и адвокат (от 2002 до сега), практикува в областта на търговско, дружествено, вещно, трудово право, чуждестранни инвестиции и др.

За нас

Адвокатско съдружие “Апостолова и Славов” е регистрирано под N23 в регистъра на адвокатските съдружия на Софийската Адвокатска Колегия. Развива практиката си в почти всички сфери на частното право, с акцент върху търговското и вещното право.

повече за нас

Актуални публикации

20 Feb
Лични данни и администратори на лични данни Прочети повече
30 Jan
Преглед на основните изменения в ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г. Прочети повече
29 Mar
Права на субектите на лични данни Прочети повече
30 Apr
Задължения на Администраторите на лични данни по Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Прочети повече
26 Feb
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Прочети повече

Адвокатска кантора

Адвокатска кантора „Шенер” е създадена през 1981 г. Заедно със своите адвокати, асистиращ персонал и международни колеги и партньори фирмата предоставя услуги в различни области на националното и международното право, заедно с динамичния си екип и компетентните съветници в рамките на академичния и професионалния си опит в много области на правото. Кантората предоставя ефективни и ориентирани към решения стратегии в ежедневната си практика, както и професионални услуги и изследвания в областта на отчуждаването, практиката по семейното право, закона за кооперативните дружества, правото на наемодателите и наемателите, имущество, фалит и възбрана, бизнес и дружествено право.

Адвокатска кантора „Шенер” предоставя и консултантски услуги за чуждестранни компании, които искат да се установят в Турция или искат да участват в бизнес с турски фирми. Съвместно с няколко собствени и странични преводачи услугите ни се предоставят многоезично.

E-mail: info@senerhukuk.net
Website: www.senerhukuk.net

Асоцииран юрист CAN ŞENER
CAN ŞENER е роден през 1987 г. в Кайсери, Турция. След като завършва „Юридическия факултет на Çağ“ през 2013 г., той се присъединява към „Адвокатска кантора„ ŞENER “през 2014 г. CAN ŞENER е специализирал в областта на частното право, наказателното право, закона за кооперативните дружества, семейното право, правото на наемодателите и наемателите, имущество, фалит и възбрана, бизнес и дружествено право.

Заедно с това той продължава образованието си за магистърска степен по частно право в Университета "Ерчиес“.

Онлайн форма за връзка с нас
Често задавани въпроси

Съветваме Ви да се обърнете към адвокат винаги, когато имате някакъв правен проблем, предстои да сключите някакъв договор или имате съмнения относно нарушаване на Вашите права. Консултацията с адвокат би Ви спестила време, средства и бъдещи проблеми с институции и/или трети лица. Нека съветването с адвокат бъде една превантивна мярка, която не само да реши проблема, но и да помогне да не срещаме изобщо такъв!

 

 

 

Може да  използвате он-лайн формата ни за запитвания, като според съответната ситуация може да ви консултираме он-лайн или да осъществим среща в нашата кантора. Предлагаме гъвкави решения за консултиране.

Отговорът на този въпрос е в зависимост от вида на недвижимия имот, който ще бъде продаван, но най-общо може да се състави следния списък с необходими документи:

1. Документ за собственост върху имота- последният документ за собственост. За целите на сделката  и справка за вещни тежести  ще са необходими и предишните документи за собственост- поне 10 г. назад;

Най-често такъв документ може да е нотариалният акт, договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти.

2. Удостоверение за данъчна оценка на имота- издава се от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса на имота по нотариален акт, в противен случай от съответния район се издава удостоверение за идентичност на адреси. Освен това данъчните задължения за имота трябва да са изчистени. 

3. Удостоверение за семейно положение на продавача (продавачите), от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация.

4. . Скица на имота, когато се прехвърля земя (поземлен имот, дворно място или част от дворно място, върху което е построен имота/апартамента). Издава се от техническата служба на района по местонахождение на имота и важи 6 месеца. Където е въведен кадастъра, следва да се извади кадастрална схема на имота от съответната служба по кадастър. 

5. Удостоверение за тежести върху имота - издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост - от първия нотариален акт до последния, при наследство - и удостоверения за наследници. Ако към имота има земя или идеална част от земя, се прилага и скица/схема/  на имота.

6. Документ за самоличност, други документи, индивидуализиращи купувача и продавача (лични карти, удостоверения за актуално състояние, в случай, че страна по сделката е юридическо лице – решение на съответния компетентен орган)

7. Когато се прехвърля имот в новопостроена сграда – съответни документи от строителя/инвеститора – разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт, обр 16 и други.

8. Други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката, като например удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен, пълномощно, ако продавачът не присъства лично на сделката, ако има учредено право на ползване върху имота- доказателство, че има отказ от това право и т.н.

Предвид на многообразието от възможни варианти е препоръчително документите и на двете страни по сделката да бъдат надлежно проверени от адвокат.

Нито в ЗСПЗЗ, нито в друг нормативен акт е употребено понятието “бели петна”. Този термин се е наложил в практиката и означава земеделски земи, за които собствениците им не са подали декларация и не са сключили договори за аренда, наем и др. сделки, земите са включени в масиви за уедрено ползване и са разпределени между ползвателите в землището по административен ред със заповед на директора на съответната областна дирекция по “Земеделие” . /чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ/
 

Ползвателите, на които са разпределени тези земи (“белите петна”), са длъжни да заплащат сумите за ползването в полза на собствениците. Тези суми се внасят по сметка на общината, която ги изплаща на собствениците по тяхно искане в тригодишен срок. За да получите плащане, трябва да се уверите, земя, която се обработва, представлява действително “бяло петно” чрез справка в съответната служба “Земеделие”. Ако сумите са преведени от ползвателя, общината ще ги изплати на собственика по негова молба, но най-много за три години назад
 

Размерът на плащането е в съответствие със средното годишно рентно плащане за съответното землище за предходната година, което се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция “Земеделие”. Плащане се дължи само за частта от имота, която е разпределена за обработване на съответния ползвател като “бяло петно”.
Имайте предвид следното:

 

Ако желаете да си ползвате имота следващата година, следва да подадете декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ, че не желаете имотът ви да участва за разпределение за следващата стопанска година, както и не забравяйте, че ползването на имота ви от трето лице важи само за конкретната стопанска година. Тези декларации се подават в срок до 31 юлии важат за следващата стопанска година.

Отговорът на този въпрос не може да е еднозначен и кратък. Моля за повече информация прочетете статията ни в блога

Съгласно чл.61 ал.1 от ГПК "При спиране на производството се спират и всички започнали да текат, но неизтекли още срокове. В този случай спирането на срока започва от онова събитие, по повод на което е било спряно производството."

Съгласно чл. 61 ал.2  от ГПК – сроковете спират да текат за страните през дните обявени за официални празници, както и през време на съдената ваканция –  от 15 юли до 1 септември (чл. 329 ал. 1 ЗСВ) – с изключение на:

–  наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

–  делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

–  искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

–  дела по несъстоятелност;

– дела по Закона за защита от домашното насилие;

– дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

–  дела за осиновяване на дете;

–  други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

Официални празници съгласно чл. 154 от Кодекса на труда са:

1 януари - Нова година;
3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
6 септември - Ден на Съединението;
22 септември - Ден на Независимостта на България;
1 ноември - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24 декември - Бъдни вечер, 25 и 26 декември - Рождество Христово;
Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.
Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
Изводът от така цитираните разпоредби е следният:

Всеки официален празник е неприсъствен ден, докато не всеки неприсъствен ден е официален празник. На неприсъствения ден тече срока по чл.47 ГПК, докато на официалния празник срок не тече. Например: През 2018 г. 3 март /български официален празник/ се пада събота. В понеделник обаче е неприсъствен, почивен ден, тогава вече тече срокът по чл. 61 ГПК.

към всички