Често задавани въпроси

Кога да се свържа с адвокат?

Съветваме ви да се консултирате с адвокат, когато имате правен проблем, предстои да сключите договор или имате съмнения относно нарушаването на вашите права. Консултацията с адвокат би ви спестила време, пари и бъдещи проблеми с институции и / или трети страни. Нека консултацията с адвокат бъде превантивна мярка, която не само ще реши проблема, но и ще ни помогне да не се срещаме с такъв изобщо.

Как да запазя час за правна консултация?

Може да  използвате он-лайн формата ни за запитвания, като според съответната ситуация може да ви консултираме он-лайн или да осъществим среща в нашата кантора. Предлагаме гъвкави решения за консултиране.

Какви документи са необходими за продажба на недвижим имот?

Отговорът на този въпрос е в зависимост от вида на недвижимия имот, който ще бъде продаван, но най-общо може да се състави следния списък с необходими документи:

1. Документ за собственост върху имота- последният документ за собственост. За целите на сделката  и справка за вещни тежести  ще са необходими и предишните документи за собственост- поне 10 г. назад;

Най-често такъв документ може да е нотариалният акт, договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти.

2. Удостоверение за данъчна оценка на имота- издава се от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса на имота по нотариален акт, в противен случай от съответния район се издава удостоверение за идентичност на адреси. Освен това данъчните задължения за имота трябва да са изчистени.

3. Удостоверение за семейно положение на продавача (продавачите), от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация.

4. . Скица на имота, когато се прехвърля земя (поземлен имот, дворно място или част от дворно място, върху което е построен имота/апартамента). Издава се от техническата служба на района по местонахождение на имота и важи 6 месеца. Където е въведен кадастъра, следва да се извади кадастрална схема на имота от съответната служба по кадастър.

5. Удостоверение за тежести върху имота - издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост - от първия нотариален акт до последния, при наследство - и удостоверения за наследници. Ако към имота има земя или идеална част от земя, се прилага и скица/схема/  на имота.

6. Документ за самоличност, други документи, индивидуализиращи купувача и продавача (лични карти, удостоверения за актуално състояние, в случай, че страна по сделката е юридическо лице – решение на съответния компетентен орган)

7. Когато се прехвърля имот в новопостроена сграда – съответни документи от строителя/инвеститора – разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт, обр 16 и други.

8. Други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката, като например удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен, пълномощно, ако продавачът не присъства лично на сделката, ако има учредено право на ползване върху имота- доказателство, че има отказ от това право и т.н.

Предвид на многообразието от възможни варианти е препоръчително документите и на двете страни по сделката да бъдат надлежно проверени от адвокат.

Представител на бизнеса съм. Какво трябва да имам предвид и да спазвам с въвеждането на новоприетия Общ регламент за защитата на личните данни /General Data Protection Regulation (GDPR)?

Отговорът на този въпрос не може да е еднозначен и кратък. Моля за повече информация прочетете статията ни в блога