Новини

20 Feb

Лични данни и администратори на лични данни

ЛИЧНИ ДАННИ И АДМИНИСТРАТОРИ НА ЛИЧНИ ДАННИУвод:С влизането в сила, през май 2016 г., на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR) или „Регламента“, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, който ще се прилага след 25 май 2018 г., и за отмяна на Директива 95/46/EО, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските гра...

Прочети повече
30 Jan

Преглед на основните изменения в ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.

      Промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ЗЮЛНЦ/ са публикувани в ДВ бр.74 от 20 Септември 2016 г, а считано от 01.01.2018 г. влязоха в сила измененията му. От същата дата сдруженията и фондациите вече се вписват в Агенция по вписванията – Регистър на ЮЛНЦ, вместо в окръжния съд по седалището им, както беше досега. С измененията отпада задължителната регистрация в БУЛСТАТ, както и допълнителното вписване на юридическите лица с нестопанска цел ...

Прочети повече
29 Mar

Права на субектите на лични данни

Права на субектите на лични данни        В Общия регламент за защита на личните данни /Регламента/ са вписани някои основни права на Субектите на лични данни, които следва да бъдат зачитани от Администраторите на лични данни/АЛД/. На тези права АЛД имат кореспондиращи задължения, които ще бъдат разгледани в следващо изложение. Кои конкретно са правата на субектите на лични данни?     1.Право на достъп до и право на прозрачна информация-чл. 13, 14, 15 ...

Прочети повече
30 Apr

Задължения на Администраторите на лични данни по Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

                        Със започването на прилагането на новия Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. /“Регламента“/ отпада задължението на Администраторите на лични данни/“АЛД“/ за регистрация в националния регулатор- Комисия за защита на личните данни. Въпреки това те са длъжни да водят отчетност относно обработването ...

Прочети повече
26 Feb

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

  Считано от 1 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г. търговците и юридическите лица с нестопанска цел са длъжни да заявят за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел данни относно техните действителни собственици съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.    Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до ...

Прочети повече