Процедури и бланки

Процедура по регистрация на ООД

Документи и бланки за сваляне


Процедурата по учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД) е уредена в Глава 13 на Търговския закон (чл. 113 и сл. ТЗ), а изискванията и документите за вписването в Търговския регистър са допълнени с уредбата в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

За регистрацията на ООД на първо място е необходимо да бъде изготвен Дружествен договор. Дружественият договор се подписва от всички съдружници в ООД. Най-общо следва да съдържа информация относно:

- фирмата – следва да бъде уникална, т.е. да няма вписано друго ООД със същата фирма;

- седалището и адреса на управление на дружеството;

- предмета на дейност – не е задължително всички дейности да бъдат изчерпателно изброени. Относно определени дейности, които подлежат на лицензиране (банкова, застрахователна, туроператорска и пр.) обикновено първо следва да бъде подадено заявление за издаване на лиценз и едва след това предметът на дейност се изменя в съответната насока;

- срока на Дружествения договор – най-често ООД се учредяват без ограничения в срока;

- името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците. Съдружници могат да бъдат местни или чуждестранни физически и/или юридически лица;

- размера на капитала. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала. Минималният капитал по настоящем е 2 лева.

- размера на дяловете, с които всеки съдружник участвува в капитала;

- управлението и начина на представителство. Управител може да бъде един или няколко, като в последния начин следва да се вземе решение за разпределянето на функциите помежду им. Управител може да бдъе дееспособно български или чуждестранно физическо лице.

- предимствата на съдружниците, ако са уговорени;

- други права и задължения на съдружниците.

Примерен Дружествен договор може да бъде изтеглен от Документ1.

За приемането на Дружествения договор съдружниците провеждат Учредително събрание. На него се води протокол, който също се вписва в Търговския регистър. Примерен протокол от учредително събрание може да бдъе изтеглен от Документ 2.

За учредяването също така е необходимо управителят/управителите да представят нотариално заверен образец от подпис (образец може да бъде изтеглен от Документ 3), да бъде внесен учредителния капитал, както и да бъдат подготвени останалите уредени в Търговския закон и ЗТРРюЛНЦ документи и декларации.

Държавната такса за регистрация на ООД е 110 лв, платими по банкова сметка на Агенция по вписванията, ако заявлението за регистрация се подава в офисите на Агенцията по вписванията, и 5 лв., ако заявлението се подава онлайн. Сметката за държавни такси на Търговския регистър е както следва:

 

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД
Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

BIC код: CREX BGSF

IBAN: BG36 CREX 9260 3114 5494 01

Получател: Агенция по вписванията – Търговски регистър