Процедури и бланки

Процедури и бланки

Процедура по регистрация на ООД

Процедурата по учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД) е уредена в Глава 13 на Търговския закон (чл. 113 и сл. ТЗ), а изискванията и документите за вписването в Търговския регистър са д...

Виж повече