Услуги

Инвестиции в дялове и акции и публични дружества

Придобиване и продажба на акции, облигации, дялове в търговски дружества, държавни ценни книжа, дружества с чужд капитал, публични дружества, емитиране на ценни книжа, листване на фондовата борса, публични проспекти, представителство пред КФН и др. органи, прилагане на законодателството в тази област.