Услуги

Защита на личните данни

Предоставяме богат набор от правни услуги свързани с изготвянето на:

-общи условия,

-търговски и трудови договори, които включват клаузи, свързани със защита и обработване на личните данни,

-предоставяне на правни услуги при прехвърляне на лични данни на трети страни и изготвяне на пълния набор документи за такова прехвърляне,

-правни услуги и изготвяне на документи за разкриване на лични данни на компетентните държавни власти при необходимост за целите на криминални разследвания и обвинения, правно представителство пред Комисия за защита на личните данни,

-правни консултации, свързани с различни аспекти на обработването на лични данни и изготвяне на редица документи във връзка с такова обработване, и т.н.

Освен това предлагаме услугите на т.нар. "длъжностно лице по защита на данните"/"ДЛЗД"/

Нашата услуга ДЛЗД е ориентирана към цялостно вътрешноорганизационно съдействие по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в дружествата и публичните органи, както и по съответствието с новите изисквания на GDPR. Услугата ДЛЗД обхваща задачи, свързани с неприкосновеността на личния живот и защита на данните, услуги към нашите клиенти в качеството ни на независим/и експерт/и, както вътрешнофирмено, така и към техните клиенти или органите понационалното законодателство. Услугата обхваща в цялост изпълнението на задачите, които GDPR изисква, като всички функции са приспособени към специфичните нужди на всеки отделен клиент.

Администраторите и обработващите лични данни ще могат да използват одобрени от нас кодекси за поведение или сертифициране, за да осигурят доверие в предоставяните услуги съобразено със спецификата и потребностите на конкретен сектор/отрасъл или на определени потоци от данни за изпълнението на GDPR. Повече за GDPR -